back to home dude

Super Soccer Star 2

Super Soccer Star 2

Despre Super Soccer Star 2

?uteaz? mingea perfect pentru a ?nscrie un gol ?i a ca?tiga trei stele! Fiecare nivel va deveni din ce ?n ce mai dificil, a?a c? ?nainte de a ?uta, determin? cu grij? direc?ia ?i viteza loviturii. Distrac?ie pl?cut?!